STEP Beleidsplan

BELEIDSPLAN STEP OP HOOFDLIJNEN

1 DOELSTELLING

Het vergroten van de maatschappelijke redzaamheid en participatie van volwassenen met achterstand in basisvaardigheden is het doel van STEP. Een nevendoelstelling van STEP is om bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken waarin zij opereert.

2 DOELGROEP

De doelgroep van STEP wordt gevormd door een zeer heterogene groep volwassen anderstaligen, merendeels bestaande uit vrouwen. Velen van hen verkeren in sociaal-economische achterstand en hebben een betrekkelijke grote afstand tot regulier onderwijs en werk.

3 WERKWIJZE

Door haar laagdrempelige, wijkgericht en vraaggestuurde dienstverlening komt STEP optimaal tegemoet aan de divergerende wensen en behoeften van de doelgroep.

De korte communicatielijnen en aanwezige interculturele competenties maken dat STEP erin slaagt het vertrouwen van de deelnemers te verkrijgen en te behouden.

STEP versterkt en ontwikkelt de competenties van de deelnemers en laat hun wensen en behoeften aansluiten bij concrete mogelijkheden.

4 ORGANISATIESTRUCTUUR

Stichting STEP is een professioneel gestuurde vrijwilligersorganisatie. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door het stichtingsbestuur. De directeur heeft de dagelijkse leiding. De overige beroepskrachten vervullen ondersteunende en uitvoeringstaken. De medewerkers met een participatiebaan doen ondersteunend en de vrijwilligers uitvoerend werk. De totale arbeidsinzet komt neer op 18,7 fte. De beroepskrachten, de medewerkers met een participatiebaan en de vrijwilligers nemen respectievelijk 30 % (= 5,667 fte), 7 % (= 1,333 fte) en 63 % (= 11,7 fte) van het werk voor hun rekening.

5 BELONINGSBELEID

Het bestuur verricht zijn taken onbezoldigd. De beroepskrachten worden gesalarieerd conform de vigerende CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De medewerkers met een participatiebaan zijn in dienst van Stichting Wijkwerk. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van € 1,25 per uur.

6 DIENSTVERLENING

Alle deelnemers krijgen een trajectbegeleider toegewezen. De taak van de trajectbegeleider is om de deelnemer dusdanig te ondersteunen dat de in diens trajectplan geformuleerde doelstellingen worden behaald.

De deelnemers kunnen zich aanmelden voor sociale activering. Sociale activering bestaat uit een wekelijkse deelname aan sport, cultuur, een taalstage of vrijwilligerswerk. Waar mogelijk geschiedt activering in het perspectief van de arbeidsmarkt.

Deelnemers met een hulpvraag kunnen zich wenden tot het zorgteam. Het zorgteam wordt gevormd door een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Het zorgteam heeft een informerende taak. Zo nodig zorgt het voor overdracht naar een reguliere instantie.

Het educatieve programma van STEP bestaat uit in zes modules: Nederlands als tweede taal en maatschappelijke oriëntatie, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Taalcoaching, Digitale vaardigheden en Fiets- en verkeerslessen

STEP organiseert jaarlijks een aantal interculturele ontmoetingsactiviteiten. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds is het streven om nieuwe deelnemers te werven. Anderzijds beogen deze activiteiten de deelnemers en vrijwilligers te binden.

7 DEELNEMERSVOORWAARDEN

Dankzij subsidie van de gemeente Nijmegen kan STEP haar activiteiten realiseren tegen laagdrempelig tarief. De financiële en overige deelnemersvoorwaarden, waaronder een klachten- en geschillenregeling, worden tijdens het eerste contact met de kandidaat deelnemer kenbaar gemaakt.

STEP (Steunpunt Taal Educatie en Participatie) is een nieuwe organisatie die ontstaan is uit een fusie tussen twee bestaande stichtingen; het IVC (voorheen het Internationaal Vrouwencentrum) en Intercity. STEP organiseert activiteiten op het gebied van taal en sociale activering voor volwassen anderstaligen, zowel mannen als vrouwen. Deelnemers van STEP zijn heel divers, zowel cultureel als qua taal- en opleidingsniveau. STEP ondersteunt haar deelnemers in hun emancipatie- en participatieproces om hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten. STEP heeft jarenlange ervaring in het werken met anderstaligen en heeft een unieke werkwijze ontwikkeld om haar doelen te bereiken.

Je kunt bij STEP deelnemen aan de volgende lessen en activiteiten, zoals  taalles, schrijfles, spreekles, computerles en fietsles. Wanneer de verschillende lessen en activiteiten plaatsvinden kun je zien bij de agenda. Vaste locaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn de hoofdlocatie in de Derde van Hezewijkstraat en de dependance Dukenburg in wijkcentrum Dukenburg (tijdelijk in Zwanenveld). Naast de vaste locaties worden verschillende activiteiten ook in andere wijken uitgevoerd.

Meedoen

Het doel van alle activiteiten bij STEP is dat je zelf makkelijker en zelfstandig mee kunt doen in de Nederlandse samenleving. Naast het volgen van een taalcursus, waarin je de taal leert via een lesmethode, leer je de taal nog beter door het in de praktijk toe te passen. STEP wil daarbij graag helpen en doet dit door bijvoorbeeld taalstages en vrijwilligerswerk te organiseren. Maar ook fietsen en werken met de computer zijn belangrijk om te leren. Bij STEP kun je mensen ontmoeten uit de hele wereld. Dat kan in de lessen of tijdens georganiseerde feesten of ontmoetingsbijeenkomsten.