Wie zijn wij?

STEP in het kort

STEP verzorgt al ruim 40 jaar activiteiten voor volwassenen met een migratie-achtergrond die (beter) Nederlands wil leren en actief mee willen doen in de maatschappij. Het activiteitenprogramma van STEP wordt uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers en stagiairs. Zij worden begeleid door ervaren en gekwalificeerde beroepskrachten. STEP is een Algemeen Nut Beogende Instelling zonder winstoogmerk.

Professioneel gestuurde vrijwilligersorganisatie ontstaan in 1981

De stichting Steunpunt Taal Educatie Participatie (STEP) is een professioneel gestuurde vrijwilligersorganisatie in Nijmegen waarvan de historie teruggaat tot 1981. De uitvoering wordt gedaan door circa 200 vrijwilligers en stagiairs. Zij worden opgeleid, begeleid en ondersteund door 5,5 FTE beroepskrachten. Het onbezoldigde stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk.

Doelgroep

De doelgroep van STEP bestaat uit volwassenen met een migratie-achtergrond. Leeftijd, herkomst en opleidingsachtergrond van de deelnemers variëren. Bij ons komen beginners, deelnemers met een basisniveau (ERK-niveau A1 en A2) en gevorderden (B1 en B2). Wij bedienen ook (asiel)migranten die het alfabet nog niet kennen.

Doelstellingen

Het hoofddoel van STEP is om anderstaligen basiscompetenties te leren waardoor zij mee kunnen doen in de samenleving. Een tweede doel is om bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken waar wij actief zijn.

Activiteiten

De activiteiten van STEP zijn laagdrempelig en worden uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen, dichtbij de doelgroep. Wij geven taal-, computer- en fietslessen. Verder koppelen wij deelnemers aan vrijwillige taalcoaches en bieden wij activeringstrajecten aan. Daarnaast organiseren wij interculturele ontmoetingsactiviteiten en geven wij uitvoering aan projecten.

Integrale werkwijze

De deelnemers van STEP worden individueel ondersteund en begeleid door een trajectbegeleider. Op basis van het ingangsgesprek en de vervolgcontacten wordt een individueel aanbod op maat samengesteld. De trajectbegeleider luistert, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook stimuleert deze de deelnemers om initiatieven te ontplooien. De trajectbegeleider heeft een groot netwerk van waaruit extra activiteiten en hulp kunnen worden geboden.

Cultuur

STEP wil een prettige en inspirerende plek zijn voor alle betrokkenen: deelnemers, vrijwilligers, beroepskrachten en samenwerkingspartners. Ook hechten wij eraan dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt en zich uit kan spreken. Aan deze dialoog en de daaruit voortkomende actie zal altijd de hoogste prioriteit worden gegeven.

Financiering

De activiteiten van STEP worden gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen. De projecten van STEP worden gefinancierd door fondsen.