Afgeronde projecten

Nederland(s) in de praktijk

De deelnemers van het project Nederland(s) in de praktijk hebben diverse vaardigheden opgedaan door vrijwilliger te worden of mee te doen aan georganiseerde activiteiten. Het project was erg succesvol. Bijna alle deelnemers zijn na afloop van het project actief gebleven. Ongeveer een derde van hen vond zelfs betaald werk. In het kader van het project werd er een effectmeting toegepast op gebied van sociale inclusie. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt in een impactrapport.

Het project werd van 2021 tot en met 2023 uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen en gefinancierd door Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Kansfonds, Oranje Fonds en VSB Fonds.

 

 

Experiment digitale geletterdheid

Het Experiment digitale geletterdheid bestond uit de ontwikkeling en implementatie van lesmateriaal inclusief docentenhandleiding op gebied van digitale vaardigheid, gericht op de doelgroep volwassen anderstaligen. Het materiaal is op aanvraag [> info@stepnijmegen.nl] gratis beschikbaar.

Daarnaast hebben wij een scholingsprogramma voor vrijwilligers ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het projectteam werd inhoudelijk ondersteund door een werkgroep bestaand uit deelnemers en vrijwillige docenten.

Wij hebben een effectmeting toegepast op het project. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt in een rapport.

Het project werd van 2021 tot en met 2023 uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen en gefinancierd vanuit de subsidieregeling Tel mee met taal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

Participatieverklaringstrajecten

Van 2019 tot en met 2022 heeft STEP in opdracht van de gemeente Nijmegen uitvoering gegeven aan de participatieverklaringstrajecten in het kader van de Wet inburgering. De inburgeraars hebben meegedaan aan trainingen over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Ook hebben zij kennis gemaakt met een aantal basisprincipes van het democratisch bestel in Nederland.

 

 

Digivaardig

Het project Digivaardig bestond uit de ontwikkeling en implementatie van lesmateriaal op gebied van digitale vaardigheid. Het lesmateriaal gaat uit van een zogenoemde coachende werkwijze. Het uitgangspunt is dat de deelnemer zelf leervragen formuleert en regie voert over het eigen leerproces.

Het project werd in 2018 uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen en gefinancierd door het Coöperatiefonds van Rabobank Rijk van Nijmegen en Oranje Fonds.

 

 

The Next Step

Het project The Next Step stelde STEP enerzijds in staat om haar reguliere activiteiten op te schalen. Daarnaast heeft STEP lesmateriaal ontwikkeld en geïmplementeerd ten aanzien van de thema’s democratisch bestel, huisvesting en zorgpreventie. Tot slot heeft STEP een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld en toegepast op gebied van sociale inclusie. De resultaten van de meting lees je in het impactrapport. Wij hebben het meetinstrument ontwikkeld in samenwerking met Prof. Dr. Maurice de Greef, Leerstoelhouder UNESCO, Leerstoel volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel.

In het kader van het project heeft STEP onder meer samengewerkt met GGD Geldersland-Zuid, Social Enterprise Lab, Xenario Advies en de woningcorporaties Woonwaarts, Talis, Woongenoot en Portaal.

Het project werd van 2017 tot en met 2020 uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen en gefinancierd vanuit het Asiel en Migratiefonds van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en door de gemeente Nijmegen.

 

 

Digitale Overheid En Nu?!

Het project Digitale Overheid En Nu?! (DOEN?!) bestond uit het ontwikkelen en testen van een methodiek digitale vaardigheid voor volwassenen. Daarnaast volgden de betrokken vrijwilligers een scholingsprogramma.

Het project was een samenwerking tussen STEP, Bibliotheek FlevoMeer Lelystad, ITTA, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel en de Stichting Lezen & Schrijven.

Het project werd in 2017 en 2018 uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen en gefinancierd door de gemeente Nijmegen.

 

 

Actieplan integratie vergunninghouders

In het kader van het Actieplan integratie vergunninghouders hebben asielstatushouders kennis gemaakt met de Nederlandse kernwaarden. Verder zijn zij gekoppeld aan vrijwillige netwerkbuddy’s die hen Nijmegen beter leerden kennen. Tot slot werden er excursies georganiseerd naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum, de Tweede Kamer, Bureau Ieder1Gelijk en Museumpark Orientalis.

Het actieplan was een samenwerking tussen onder meer STEP, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Bureau Wijland, de Stips en VluchtelingenWerk.

Het project werd in 2017 en 2018 uitgevoerd op meerdere locaties in Nijmegen en gefinancierd door de gemeente Nijmegen.