ANBI Gegevens

Op deze pagina staan alle vereiste gegevens in verband met onze erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Naam
: Stichting STEP, Steunpunt Taal, Educatie en Participatie
RSIN (Fiscaal nummer): 853567761


Contactgegevens
Stichting STEP
Derde van Hezewijkstraat 6
6542 JP Nijmegen
T 024-3233235
E info@stepnijmegen.nl
ING bank: NL23 INGB 0006 3210 96
KvK: 59608951


Bestuursamenstelling
Mevrouw M. van Kraaij (voorzitter), de heer  P. de Kerf, mevrouw M. Kivits en de heer B. Wagenaar  vormen het bestuur van stichting STEP. Zij zijn allen bereikbaar via stichting STEP, voor adres zie contactgegevens.


Beleidsplan

Hier lees je het STEP Beleidsplan.

STEP Beleidsplan

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het aanbieden van taalcursussen, educatie en activering voor anderstalige- en autochtone laaggeletterde volwassenen in Nijmegen en omgeving, met als oogmerk zelfredzaamheid en participatie in de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door zich te profileren als integrale aanbieder van educatieve activeringsactiviteiten met de Nederlandse taal als voertuig die de cliënt de noodzakelijke bagage meegeven voor zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna ook genoemd: ANBI), heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang. (citaat uit de statuten).


Verslag activiteiten en Financiële verantwoording
Zie hiervoor de jaarverslagen van stichting STEP.

Jaarverslagen