Geschiedenis

STEP is ontstaan op 1 januari 2014 en komt voort uit de fusie van twee organisaties: IVC (voorheen het Internationaal Vrouwencentrum) en Intercity. Beide organisaties, met ieder een geschiedenis van ruim 30 jaar in dienstverlening aan migranten, hebben hun krachten gebundeld en zijn nu één krachtige integrale aanbieder van taal en sociale activering voor anderstalige volwassenen in Nijmegen. Intercity richtte zich van oudsher vooral op taal en het IVC daarnaast ook op activering en emancipatie. Dit betekent dat hun samengaan een duidelijke verbreding en verrijking inhoudt van het aanbod aan anderstaligen.

Geschiedenis IVC

In 1981 werd de Stichting Gastarbeidwinkel voor Vrouwen opgericht, omdat de vrouwen van de gastarbeiders behoefte hadden aan een eigen ruimte om elkaar te ontmoeten en Nederlands te leren. In 1983 ontstond vanuit deze stichting het Buitenlands Vrouwen Centrum. De activiteiten binnen dit centrum bestonden uit taallessen, theemiddagen, naailessen, fietslessen en informatiebijeenkomsten in de eigen taal van de vrouwen. De medewerkers waren toen allemaal vrijwilligers. In 1986 is de naam veranderd in Internationaal Vrouwen Centrum. Sinds 1993 is het aantal vrouwen dat het centrum bezoekt sterk toegenomen, met name door de toename van het aantal vluchtelingen in Nijmegen. Daarnaast veranderde de samenstelling van de groepen. In de eerste jaren kwamen vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen naar het centrum. In de loop der jaren is de deelnemerspopulatie steeds diverser geworden.

Bij het IVC groeide de visie dat emancipatie en participatie van vrouwen niet kan zonder de directe leefomgeving van de vrouwen daarbij te betrekken. Vrouwen staan niet op zich; ze leven in relaties, gezinnen, buurten en wijken. Om effectief aan emancipatie te kunnen werken is het van belang dat de echtgenoot en de kinderen bij dit proces betrokken worden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de naam van het IVC eind 2010 is veranderd in IVC, Intercultureel centrum voor Emancipatie en Participatie. Het IVC is in de jaren die volgden uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van cursussen en trainingen voor emancipatie en participatie voor mensen met diverse culturele achtergronden. Het was een zelfstandige stichting met vrijwilligers en beroepskrachten en is per 1 januari 2014 gefuseerd met stichting Intercity. Onder de nieuwe naam STEP blijft zij zich inzetten voor de doelgroep en hun belangen.

Geschiedenis Intercity

Op 2 oktober 1985 richtte een multicultureel Dukenburgs gezelschap de stichting Intercity op. Het doel van de stichting was tweeledig: enerzijds het vergroten van de leefbaarheid van het stadsdeel Dukenburg en anderzijds het bevorderen van de integratie van allochtonen met behoud van de eigen identiteit.
In de eerste jaren organiseerde Intercity een breed scala aan activiteiten voor een breed publiek.
Het was op verzoek van migranten en vluchtelingen uit Dukenburg dat Intercity zich gaandeweg meer en meer ging toeleggen op het verzorgen van cursussen Nederlands. In 2002 maakte Intercity de keuze om zich uitsluitend hierop te gaan richten.

In 2004 begon een nieuwe fase. Dankzij een verhoogde budgetsubsidie door de gemeente Nijmegen kon Intercity een klein beroepskader aanstellen. Hierdoor kwam er meer continuïteit en kwaliteit binnen de organisatie. Een gestage opbouw kon gaan plaats vinden. Hieronder een opsomming van feiten:

• Van 2006 tot 2009 gaf Intercity mede uitvoering aan het taal- en activeringsproject Zafirah voor laaggeschoolde vrouwen.

• Vanaf 2007 werd een groot aantal trajecten gerealiseerd ter voorbereiding op het Inburgeringsexamen en het Staatsexamen Nederlands.

• Vanaf 2008 breidde Intercity haar aanbod Nederlands uit met individuele activeringstrajecten. Hiertoe ging zij vruchtbare samenwerkingsverbanden aan met diverse partners.

Begin 2012 ontstond een nieuwe uitdaging. De besturen van IVC en Intercity traden in contact met elkaar, met de intentie om tot een vergaande samenwerking te komen. Dit leidde tot besturenfusie op 1-1-2013 en volledige fusie op 1-1-2014.